Logowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Wirtualną Polskę sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa (dalej „GWP”) w celach marketingowych.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GWP danych dotyczących korzystania przeze mnie z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez nią oraz jej kontrahentów w celach marketingowych.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez GWP w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej.*
Wyrażam zgodę na udostępnienie mi usługi Konta w serwisie pokochasz.pl przed upływem 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy i przyjmuję do wiadomości, iż w związku z tym tracę prawo do odstąpienia od umowy.
Akceptuję Regulamin korzystania z Serwisu pokochasz.pl i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.*
Potwierdzam wszystkie powyższe zgody.
  * pole wymagane

Regulamin korzystania z Serwisu pokochasz.pl

 1. Postanowienia wstępne.

  1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu pokochasz.pl.

  2. Serwis pokochasz.pl jest udostępniany Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł. Usługodawca udostępnia do kontaktu formularz elektroniczny dostępny pod adresem: http://www.pokochasz.pl/kontakt/.

  3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

  4. Poprzez fakt korzystania z Usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:

   1. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;

   2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

   3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.

  5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego od GWP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi), oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy o świadczenie Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
  O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu pokochasz.pl.

  2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:

   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub

   2. ma powyżej 15 (piętnastu) lat i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi.

  3. GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317 957 850,00 zł.

  4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy udostępniany przez GWP w domenach internetowych, do których prawa przysługują GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

  5. Serwis lub Serwis pokochasz.pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym http://pokochasz.pl.

  6. Plik - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie lub obraz (z dźwiękiem lub bez dźwięku).

  7. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie (założenie Konta) oraz późniejsze logowanie się do Serwisu, zawarcie z GWP umowy o świadczenie Usługi oraz korzystanie z Usługi, a także udostepnienie GWP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika.

  8. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z Usługi. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.

  9. Wpis - oznacza tekst prezentujący własną wypowiedź, pogląd lub komentarz Użytkownika, zamieszczony i rozpowszechniany przez Użytkownika na Tablicy innego Użytkownika, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jego publikacji przez Użytkownika, na którego Tablicy został zamieszczony.

  10. Tablica – oznacza powierzchnię w Koncie Użytkownika oraz dostępne w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) zamieszczania i rozpowszechniania Wpisów oraz administrowania nimi (upubliczniania i usuwania).

  11. Ikona - oznacza wybrany losowo przez Narzędzia internetowe kadr/obraz z Pliku Użytkownika.

  12. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane (w szczególności upubliczniane) przez Użytkowników w Serwisie, a także Wiadomości wysyłane przez Użytkowników do innych Użytkowników.

  13. Wiadomość – oznacza wiadomość wysyłaną przez Użytkownika do innych Użytkowników, za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Koncie Użytkownika, umożliwiających porozumiewanie się pomiędzy Użytkownikami.

  14. Profil - oznacza powierzchnię Serwisu udostępnioną Użytkownikowi w ramach Usługi (strona internetowa i zasoby pamięci serwera GWP) oraz udostępnione Użytkownikowi w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) zaprezentowania osoby Użytkownika w Serwisie, w szczególności poprzez zamieszczenie i rozpowszechnianie (upublicznienie) wizerunku Użytkownika, jego Loginu, danych (w tym danych osobowych) i informacji o nim, a także administrowania nimi (w szczególności ich wprowadzanie, dokonywanie zmian (edytowanie) i usuwanie z Serwisu).

  15. Konto – oznacza konto założone przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie, późniejsze logowanie się do Serwisu oraz korzystanie z Usługi.

  16. Usługa – oznacza usługę określoną w Regulaminie, świadczoną przez GWP dla Użytkownika drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości założenia i rozpowszechniania (upublicznienia) Profilu Użytkownika w Serwisie zawierającego do dwóch Plików ze zdjęciem oraz maksymalnie jeden kod obrazu Pliku (tzw. embed) z obrazem (z dźwiękiem lub bez dźwięku); wyszukiwania według określonych kryteriów i zapoznawania się z Profilami innych Użytkowników; korzystania z Narzędzi internetowych umożliwiających blokowanie przez Użytkownika możliwości wysyłania do niego Wiadomości przez określonego Użytkownika; otrzymywania Powiadomień i administrowania nimi (ich zamawiania i rezygnowania z ich otrzymywania);

  17. Link – oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej umożliwiające jej otwarcie.

  18. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  19. Powiadomienie – oznacza powiadomienie o wystąpieniu określonych zdarzeń w Serwisie, w odniesieniu do których Użytkownik zamówił powiadomienie za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie, zamawiane przez Użytkownika i wysyłane przez GWP na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika.

  20. Login/nazwa Użytkownika – oznacza oznaczenie wybrane przez Użytkownika na etapie zakładania Konta, jakim posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby w Serwisie.

 3. Zasady korzystania z Usługi.

  1. Usługa umożliwia Użytkownikowi zawieranie znajomości z innymi Użytkownikami Serwisu, w szczególności poprzez zaprezentowanie osoby Użytkownika w Serwisie oraz udostępnienie Narzędzi internetowych umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami Serwisu, a także wyszukiwanie według określonych kryteriów i zapoznawanie się z Profilami innych Użytkowników. Szczegółowy zakres Usługi wynika z postanowień niniejszego Regulaminu oraz Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie w celu korzystania z Usługi.

  2. Użytkownik korzysta z Usługi za pomocą odpowiednich Narzędzi internetowych dostępnych w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).

  3. Profil oraz Treści Użytkownika są dostępne i widoczne (upublicznione) dla innych osób, z wyłączeniem hasła dostępowego do Konta, adresu poczty elektronicznej Użytkownika, Narzędzi internetowych umożliwiających zarządzanie przez Użytkownika jego Treściami oraz korzystanie z Usługi, a także przypadków, w których Profil i Treści Użytkownika są dostępne tylko dla Użytkowników posiadających Konto lub w których Użytkownik zablokował możliwość wyświetlania zdjęć Użytkownika na głównej stronie internetowej Serwisu (w odniesieniu do tej strony internetowej).

  4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie są rozpowszechniane wraz z Loginem Użytkownika na wszystkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych dla rozpowszechniania Treści przez Użytkowników, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Użytkownik zakładając Konto i Profil w Serwisie upublicznia swoje dane (w tym dane osobowe) na stronach internetowych Serwisu w zakresie dobrowolnie przez siebie wybranym oraz może decydować o zakresie upublicznionych w Serwisie danych (w tym danych osobowych) poprzez administrowanie nimi (w tym ich wprowadzanie, dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu).

  5. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu i wymogami określonymi w Serwisie. Dane (w tym dane osobowe) i sformułowany przez Użytkownika opis jego osoby prezentować powinny wyłącznie osobę Użytkownika, który je zamieścił, być zgodne z prawdą i nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika.

  6. Rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie Treści będą nieodpłatnie wyszukiwane i czytane/oglądane/odtwarzane przez inne osoby, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Regulaminie.

  7. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi łącznie), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.

  8. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać w Serwisie są wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu. Pliki Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na stronach internetowych Serwisu nie będą przechowywane w Serwisie. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie spełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w Serwisie lub nie spełniające wymagań technicznych wprowadzonych w Serwisie mogą być zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Plików dostarczonych przez Użytkownika w postaci plików o innym formacie.

  9. Korzystanie z Konta i Usługi w zakresie określonym w Regulaminie jest bezpłatne.

  10. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi.

  11. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane (w tym upubliczniane) w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia (w tym upublicznia) Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usługi, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania (upublicznienia) Treści w Serwisie przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

  12. GWP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi Użytkowników lub/i rankingi Profili i Treści Użytkowników, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.

  13. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

  14. Użytkownik może zamówić Powiadomienia oraz administrować nimi (zamawiać je i rezygnować z ich otrzymywania) za pomocą odpowiednich Narzędzi internetowych dostępnych w Koncie Użytkownika, w szczególności poprzez zaznaczanie („klikanie”) odpowiednich pól (check boxów) dotyczących Powiadomień.

  15. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:

   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie mogą być czytane/oglądane/odtwarzane przez inne osoby, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w postanowieniach Regulaminu;

   2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie/oglądanie/odtwarzanie Treści Użytkownika przez inne osoby, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w postanowieniach Regulaminu;

   3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczanie i rozpowszechnianie (w tym upublicznienie) Treści Użytkownika w Profilu Użytkownika oraz na wszystkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania (upubliczniania) Treści przez Użytkowników, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w postanowieniach Regulaminu;

   4. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zajawianie Treści Użytkownika na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania treści użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez GWP, w tym na tworzenie Ikon i ich zamieszczanie i rozpowszechnianie na wyżej wymienionych powierzchniach;

   5. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Wpisy Użytkownika mogą być usuwane przez Użytkownika, na którego Tablicy zostały zamieszczone;

   6. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że możliwość czytania/oglądania/odtwarzania Profilu i Treści innych Użytkowników może zostać ograniczona w sposób określony w Regulaminie;

   7. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że inny Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania do siebie Wiadomości oraz pojawiania się Użytkownika w wynikach wyszukiwania prezentowanych Użytkownikowi, który go zablokował;

   8. przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem przez Użytkownika zgody na to, że wszelkie dane (w tym dane osobowe) i informacje dotyczące Użytkownika są powszechnie dostępne i podawane do publicznej wiadomości (upublicznione) przez Użytkownika za pośrednictwem stron internetowych Serwisu, w szczególności na skutek czynności dokonanych przez Użytkownika za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych w Profilu oraz Koncie Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.3 Regulaminu.

 4. Warunki korzystania z Usługi.

  1. W celu założenia Konta i Profilu w Serwisie, Użytkownik powinien dokonać łącznie następujących czynności:

   1. prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza związanego z rejestracją w Serwisie w zakresie określonym przez GWP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika i hasła dostępowego do Konta;

   2. zaakceptować postanowienia Regulaminu;

   3. złożyć wymagane przez GWP do założenia Konta w Serwisie oświadczenia, a w szczególności wyrazić zgodę na przetwarzanie przez GWP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;

   4. przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;

   5. aktywować („kliknąć”) Link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym wysłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie (jeżeli jest to wymagane dla założenia Konta w Serwisie).

  2. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 – IV.4 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Usługi może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usługi.

  3. Wykonanie czynności określonych w punkcie IV.1 – IV.4 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.

  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z korzystaniem z Usługi. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie dane udostępnione przez Użytkownika podczas zakładania Konta w Serwisie (za wyjątkiem danych określonych w punkcie III.3 Regulaminu), jak i dane powszechnie dostępne i podawane do publicznej wiadomości (upublicznione) przez Użytkownika za pośrednictwem stron internetowych Serwisu (w tym w Profilu Użytkownika i późniejszych jego edycjach).

  5. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie zakładania Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GWP również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta w Serwisie.

  6. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP oraz jej kontrahentów przetwarzane są przez GWP w celach marketingowych.

  7. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.

  8. GWP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  9. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi lub/i cofnięcie oświadczeń wymaganych przez GWP do założenia Konta w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usługi i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

  10. Wypełnienie Formularzy umożliwiających udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:

   1. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;

   2. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.

  11. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do GWP Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika, jest równoznaczne z:

   1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;

   2. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi;

   3. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika także w innych celach niż określono w punkcie b) powyżej, jeżeli Użytkownik złożył stosowne oświadczenia w tym zakresie;

   4. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP i jej kontrahentów w celach marketingowych;

   5. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  12. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.

  13. Wypełniając Formularz przeznaczony do założenia Konta w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik może zostać poproszony przez GWP o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:

   1. zgoda jest dobrowolna, z uwzględnieniem postanowień punktu IV.5 Regulaminu;

   2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;

   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;

   4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą;

   5. administratorem danych osobowych Użytkownika będzie GWP;

   6. zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.4 Regulaminu.

  14. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GWP oraz od innych osób. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony GWP przez Użytkownika.

  15. GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.

 5. Prawa i obowiązki Użytkownika.

  1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usługi. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.

  2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.

  3. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu przechowywania przez GWP i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Treści niespełniających warunków określonych w Regulaminie.

  5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie, oglądanie i odtwarzanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.

  6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania, oglądania i odtwarzania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika.

  7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach Użytkownika zamieszczonych i przechowywanych w Serwisie oraz rozpowszechnianych na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Plik Użytkownika zawierać będzie wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie dla Treści Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tego tytułu (w szczególności na skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku bez ich zgody).

  8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.

  9. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie (w tym Loginy Użytkowników) powinny spełniać następujące warunki:

   1. nie mogą zawierać żadnych danych kontaktowych Użytkownika lub/i innych osób, w szczególności adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów i adresów zamieszkania (za wyjątkiem danych, których udostępnienie jest wymagane przez GWP dla celów założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie);

   2. nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasad współżycia społecznego;

   3. nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;

   4. nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;

   5. nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;

   6. nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

   7. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;

   8. nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów;

   9. nie mogą zawierać treści nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją osoby Użytkownika lub/i zawarciem znajomości przez Użytkownika lub pozornie naśladujących prezentację osoby Użytkownika lub/i ofertę zawarcia znajomości przez Użytkownika (będących spamem);

   10. nie mogą zawierać korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie VII i VIII Regulaminu;

   11. nie mogą zawierać wirusów komputerowych. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.

  10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usługi, do korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.

  11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usługi.

  12. Treści Użytkowników mogą być zajawianie na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania Treści Użytkowników, w tym z użyciem Ikon.

  13. Umowa o świadczenie Usługi w zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas nieoznaczony.

  14. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez GWP. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez GWP o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Konta w ramach Usługi.

  15. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności poprzez usunięcie swojego Konta. Usunięcie przez Użytkownika Konta nie będzie możliwe w przypadku zablokowania (uniemożliwienia dostępu do) Konta Użytkownika z przyczyn określonych w postanowieniach Regulaminu lub przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  16. Użytkownik może w każdym czasie zawieść korzystanie z Konta, co nie oznacza jednocześnie wypowiedzenia przez niego umowy o świadczenie Usługi. W takim przypadku, Profil Użytkownika nie będzie pojawiał się w wynikach wyszukiwania prezentowanych dla innych Użytkowników Serwisu, a przesyłanie zamówionych przez Użytkownika Powiadomień ulega zawieszeniu.

 6. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

  1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usługi, jeżeli jest to spowodowane:

   1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);

   2. przyczynami niezależnymi od GWP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

  2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.

  3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła dostępowego do Konta w Serwisie. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego do Konta w Serwisie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

  5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.

  6. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi, za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

  7. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  8. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  9. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  10. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  11. GWP zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany funkcjonalności udostępnianej w ramach Usługi, GWP może zachować tą funkcjonalność w dotychczasowym kształcie (przez czas oznaczony lub nieoznaczony) dla Użytkowników, którzy korzystali z tej funkcjonalności w chwili dokonania zmiany.

  12. GWP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu (w tym stron internetowych z Profilami Użytkowników) elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez GWP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń GWP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez GWP. GWP ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści lub Profil Użytkownika. Korzystanie z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez GWP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

  13. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do GWP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców GWP, które przysługują reklamodawcom GWP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do GWP.

  14. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.

  15. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.

  16. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  17. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

  18. GWP może odmówić świadczenia Usługi, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.20 i VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do:

   1. zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Profilu Użytkownika w Serwisie;

   2. usunięcia Profilu Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) i zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia);

   3. zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia). GWP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Profilu Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Profilu Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu, GWP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez Użytkownika tych przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP może zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. GWP może ponadto zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.

  20. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:

   1. zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi;

   2. cofnięcia oświadczeń wymaganych przez GWP dla posiadania Konta;

   3. udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą;

   4. nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu;

   5. w przypadku otrzymania przez GWP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanej przez GWP i rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści.

  21. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie Usługi (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi (z chwilą wypowiedzenia).

  22. W przypadku upływu czasu trwania Usługi lub zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, GWP usunie Treści i Profil Użytkownika z zasobów pamięci serwera GWP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści i Profilu zabezpieczonego na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści i Profilu Użytkownika.

 7. Korespondencja.

  1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

  2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

  3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich tych przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika.

 8. Reklamacje.

  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.

  2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

  3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

 9. Zmiany Regulaminu.

  1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

  2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.

  3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

  4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. GWP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez GWP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu IX.5 Regulaminu. GWP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

  5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami punktu V.15 Regulaminu.

  6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

     
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?