Logowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wirtualną Polskę S.A. w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C w celach marketingowych.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wirtualną Polskę S.A. w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C danych dotyczących korzystania przeze mnie z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez nią oraz jej kontrahentów w celach marketingowych.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wirtualną Polskę S.A. w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C (dalej WP.PL), w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej.*
Wirtualna Polska S.A. w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin korzystania z Serwisu pokochasz.pl

I. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu pokochasz.pl.
 2. Serwis pokochasz.pl jest udostępniany Użytkownikom przez "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Romualda Traugutta 115C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.980.024,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących WP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności przesłanie do WP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
  a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
  b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności przesłanie do WP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego od WP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi), oznacza zawarcie przez Użytkownika z WP umowy o świadczenie Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu pokochasz.pl.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
  b) ma powyżej 15 (piętnastu) lat i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi.
 3. WP - oznacza "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.980.024,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
 4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy udostępniany przez WP w domenach internetowych, do których prawa przysługują WP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez WP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
 5. Serwis lub Serwis pokochasz.pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez WP pod adresem internetowym http://pokochasz.pl.
 6. Plik - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie lub obraz (z dźwiękiem lub bez dźwięku).
 7. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie (założenie Konta i Konta Premium w Serwisie) oraz późniejsze logowanie się do Serwisu, zawarcie z WP umowy o świadczenie Usługi oraz korzystanie z Usługi, a także udostepnienie WP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika.
 8. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z Usługi. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
 9. Wpis - oznacza tekst prezentujący własną wypowiedź, pogląd lub komentarz Użytkownika, zamieszczony i rozpowszechniany przez Użytkownika na Tablicy innego Użytkownika, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jego publikacji przez Użytkownika, na którego Tablicy został zamieszczony.
 10. Tablica – oznacza powierzchnię w Koncie – odpowiednio – Koncie Premium Użytkownika oraz dostępne w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) zamieszczania i rozpowszechniania Wpisów oraz administrowania nimi (upubliczniania i usuwania).
 11. Ikona - oznacza wybrany losowo przez Narzędzia internetowe kadr/obraz z Pliku Użytkownika.
 12. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane (w szczególności upubliczniane) przez Użytkowników w Serwisie, a także Wiadomości wysyłane przez Użytkowników do innych Użytkowników.
 13. Wiadomość – oznacza wiadomość wysyłaną przez Użytkownika do innych Użytkowników, za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Koncie Użytkownika, umożliwiających porozumiewanie się pomiędzy Użytkownikami.
 14. Profil - oznacza powierzchnię Serwisu udostępnioną Użytkownikowi w ramach Usługi (strona internetowa i zasoby pamięci serwera WP) oraz udostępnione Użytkownikowi w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) zaprezentowania osoby Użytkownika w Serwisie, w szczególności poprzez zamieszczenie i rozpowszechnianie (upublicznienie) wizerunku Użytkownika, jego Loginu, danych (w tym danych osobowych) i informacji o nim, a także administrowania nimi (w szczególności ich wprowadzanie, dokonywanie zmian (edytowanie) i usuwanie z Serwisu).
 15. Kontooznacza konto założone przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie, późniejsze logowanie się do Serwisu oraz korzystanie z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.a) Regulaminu.
 16. Konto Premium – oznacza konto założone przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie, późniejsze logowanie się do Serwisu oraz korzystanie z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu, dostępne dla Użytkownika po uiszczeniu określonej w Regulaminie opłaty, przez Okres aktywacji Konta Premium.
 17. Okres aktywacji Konta Premium – oznacza określony okres czasu, w którym Użytkownik korzysta z Konta Premium i tym samym Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu, przypisany do określonej opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu.
 18. Usługa – oznacza usługę określoną w Regulaminie, świadczoną przez WP dla Użytkownika drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości:
  a) w przypadku posiadania Konta przez Użytkownika: założenia i rozpowszechniania (upublicznienia) Profilu Użytkownika w Serwisie zawierającego do dwóch Plików ze zdjęciem oraz maksymalnie jeden kod obrazu Pliku (tzw. embed) z obrazem (z dźwiękiem lub bez dźwięku); wyszukiwania według określonych kryteriów i zapoznawania się z Profilami innych Użytkowników; korzystania z Narzędzi internetowych umożliwiających blokowanie przez Użytkownika możliwości wysyłania do niego Wiadomości przez określonego Użytkownika; otrzymywania Powiadomień i administrowania nimi (ich zamawiania i rezygnowania z ich otrzymywania);
  b) w przypadku posiadania Konta Premium przez Użytkownika: założenia i rozpowszechniania (upublicznienia) Profilu Użytkownika w Serwisie zawierającego do dwudziestu Plików ze zdjęciem oraz do czterech kodów obrazu Pliku (tzw. embedów) z obrazem (z dźwiękiem lub bez dźwięku); otrzymywania Powiadomień i administrowania nimi (ich zamawiania i rezygnowania z ich otrzymywania); otrzymywania Wiadomości od innych Użytkowników; uaktywnienia trybu, w którym Profil Użytkownika jest widoczny jedynie dla Użytkowników posiadających Konto – lub odpowiednio – Konto Premium w Serwisie; zamieszczania Wpisów na Tablicy i korzystania z Tablicy; korzystania z Narzędzi internetowych umożliwiających blokowanie przez Użytkownika możliwości wysyłania do niego Wiadomości przez określonego Użytkownika oraz pojawiania się przez tego Użytkownika w wynikach wyszukiwania prezentowanych Użytkownikowi; sprawdzenia, który z Użytkowników odwiedził Profil Użytkownika; zablokowania możliwości wyświetlania zdjęć Użytkownika na głównej stronie internetowej Serwisu; wyszukiwania według określonych kryteriów i zapoznawania się z Profilami innych Użytkowników, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów wyszukiwania przeznaczonych dla Użytkowników posiadających Konto Premium.
 19. Link – oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej umożliwiające jej otwarcie.
 20. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 21. Powiadomienie – oznacza powiadomienie o wystąpieniu określonych zdarzeń w Serwisie, w odniesieniu do których Użytkownik zamówił powiadomienie za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie, zamawiane przez Użytkownika i wysyłane przez WP na udostępniony WP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 22. Login/nazwa Użytkownika – oznacza oznaczenie wybrane przez Użytkownika na etapie zakładania Konta – odpowiednio – Konta Premium w Serwisie, jakim posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby w Serwisie.

III. Zasady korzystania z Usługi.

 1. Usługa umożliwia Użytkownikowi zawieranie znajomości z innymi Użytkownikami Serwisu, w szczególności poprzez zaprezentowanie osoby Użytkownika w Serwisie oraz udostępnienie Narzędzi internetowych umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami Serwisu, a także wyszukiwanie według określonych kryteriów i zapoznawanie się z Profilami innych Użytkowników. Szczegółowy zakres Usługi wynika z punktu II.18 Regulaminu oraz Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie w celu korzystania z Usługi.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi za pomocą odpowiednich Narzędzi internetowych dostępnych w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
 3. Profil oraz Treści Użytkownika są dostępne i widoczne (upublicznione) dla innych osób, z wyłączeniem hasła dostępowego do Konta – odpowiednio – Konta Premium Użytkownika, adresu poczty elektronicznej Użytkownika, Narzędzi internetowych umożliwiających zarządzanie przez Użytkownika jego Treściami oraz korzystanie z Usługi, a także przypadków, w których Profil i Treści Użytkownika są dostępne tylko dla Użytkowników posiadających Konto – lub odpowiednio – Konto Premium w Serwisie lub w których Użytkownik zablokował możliwość wyświetlania zdjęć Użytkownika na głównej stronie internetowej Serwisu (w odniesieniu do tej strony internetowej).
 4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie są rozpowszechniane wraz z Loginem Użytkownika na wszystkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych dla rozpowszechniania Treści przez Użytkowników, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Użytkownik zakładając Konto – odpowiednio – Konto Premium i Profil w Serwisie upublicznia swoje dane (w tym dane osobowe) na stronach internetowych Serwisu w zakresie dobrowolnie przez siebie wybranym oraz może decydować o zakresie upublicznionych w Serwisie danych (w tym danych osobowych) poprzez administrowanie nimi (w tym ich wprowadzanie, dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu).
 5. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu i wymogami określonymi w Serwisie. Dane (w tym dane osobowe) i sformułowany przez Użytkownika opis jego osoby prezentować powinny wyłącznie osobę Użytkownika, który je zamieścił, być zgodne z prawdą i nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika.
 6. Rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie Treści będą nieodpłatnie wyszukiwane i czytane/oglądane/odtwarzane przez inne osoby, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Regulaminie.
 7. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi łącznie), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.
 8. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać w Serwisie są wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu. Pliki Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na stronach internetowych Serwisu nie będą przechowywane w Serwisie. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie spełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w Serwisie lub nie spełniające wymagań technicznych wprowadzonych w Serwisie mogą być zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Plików dostarczonych przez Użytkownika w postaci plików o innym formacie.
 9. Korzystanie z Konta i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.a) Regulaminu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.11 Regulaminu.
 10. Korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu jest odpłatne, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.11 Regulaminu. Wysokość opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu oraz zasady jej uiszczania zostały określone w punkcie IV Regulaminu. W przypadku upływu Okresu aktywacji Konta Premium i niedokonania przez Użytkownika kolejnej opłaty za kolejny Okres aktywacji Konta Premium, Użytkownik korzysta z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.a) Regulaminu i korzysta z Konta.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez WP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi.
 12. WP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane (w tym upubliczniane) w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia (w tym upublicznia) Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez WP, w ramach Usługi, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania (upublicznienia) Treści w Serwisie przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 13. WP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi Użytkowników lub/i rankingi Profili i Treści Użytkowników, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
 14. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 15. Użytkownik może zamówić Powiadomienia oraz administrować nimi (zamawiać je i rezygnować z ich otrzymywania) za pomocą odpowiednich Narzędzi internetowych dostępnych w Koncie – odpowiednio – Koncie Premium Użytkownika, w szczególności poprzez zaznaczanie („klikanie”) odpowiednich pól (check boxów) dotyczących Powiadomień.
 16. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie mogą być czytane/oglądane/odtwarzane przez inne osoby, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w postanowieniach Regulaminu; b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie/oglądanie/odtwarzanie Treści Użytkownika przez inne osoby, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w postanowieniach Regulaminu; c) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczanie i rozpowszechnianie (w tym upublicznienie) Treści Użytkownika w Profilu Użytkownika oraz na wszystkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania (upubliczniania) Treści przez Użytkowników, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w postanowieniach Regulaminu; d) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zajawianie Treści Użytkownika na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych serwisów internetowych WP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania treści użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez WP, w tym na tworzenie Ikon i ich zamieszczanie i rozpowszechnianie na wyżej wymienionych powierzchniach; e) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Wpisy Użytkownika mogą być usuwane przez Użytkownika, na którego Tablicy zostały zamieszczone; f) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że możliwość czytania/oglądania/odtwarzania Profilu i Treści innych Użytkowników może zostać ograniczona w sposób określony w Regulaminie; g) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że inny Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania do siebie Wiadomości oraz pojawiania się Użytkownika w wynikach wyszukiwania prezentowanych Użytkownikowi, który go zablokował; h) przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem przez Użytkownika zgody na to, że wszelkie dane (w tym dane osobowe) i informacje dotyczące Użytkownika są powszechnie dostępne i podawane do publicznej wiadomości (upublicznione) przez Użytkownika za pośrednictwem stron internetowych Serwisu, w szczególności na skutek czynności dokonanych przez Użytkownika za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych w Profilu oraz Koncie – odpowiednio – Koncie Premium Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.3 Regulaminu.

IV. Warunki korzystania z Usługi.

 1. Korzystanie z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.a) Regulaminu wymaga założenia Konta (zarejestrowania się w Serwisie) oraz założenia Profilu w Serwisie przez Użytkownika, a następnie (przy korzystaniu z Konta i Usługi po dokonaniu rejestracji) uprzedniego zalogowania się do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.5 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu wymaga założenia Konta Premium (zarejestrowania się w Serwisie), dokonania zapłaty opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu oraz założenia Profilu w Serwisie przez Użytkownika, a następnie (przy korzystaniu z Konta Premium i Usługi po dokonaniu rejestracji) uprzedniego zalogowania się do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.5 Regulaminu.
 3. W celu założenia Konta i Profilu w Serwisie, Użytkownik powinien dokonać łącznie następujących czynności:
a) prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza związanego z rejestracją w Serwisie w zakresie określonym przez WP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika i hasła dostępowego do Konta; b) zaakceptować postanowienia Regulaminu; c) złożyć wymagane przez WP do założenia Konta w Serwisie oświadczenia, a w szczególności wyrazić zgodę na przetwarzanie przez WP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP oraz jej kontrahentów w celach marketingowych; d) przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do WP poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu; e) aktywować („kliknąć”) Link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym wysłanym przez WP do Użytkownika na udostępniony WP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie (jeżeli jest to wymagane dla założenia Konta w Serwisie).
 1. W celu założenia Konta Premium i Profilu w Serwisie, Użytkownik powinien dokonać łącznie następujących czynności:
a) prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza związanego z rejestracją w Serwisie w zakresie określonym przez WP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika i hasła dostępowego do Konta Premium; b) zaakceptować postanowienia Regulaminu; c) złożyć wymagane przez WP do założenia Konta Premium w Serwisie oświadczenia, a w szczególności wyrazić zgodę na przetwarzanie przez WP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP oraz jej kontrahentów w celach marketingowych; d) przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do WP poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu; e) aktywować („kliknąć”) Link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym wysłanym przez WP do Użytkownika na udostępniony WP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta Premium w Serwisie (jeżeli jest to wymagane dla założenia Konta Premium w Serwisie); f) dokonać zapłaty opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu, zgodnie z zasadami i w wysokości określonej w Regulaminie.
 1. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 – IV.4 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Konta – odpowiednio – Konta Premium i Usługi może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usługi.
 2. Wykonanie czynności określonych w punkcie IV.1 – IV.4 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez WP dla celów związanych z korzystaniem z Usługi. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie dane udostępnione przez Użytkownika podczas zakładania Konta – odpowiednio – Konta Premium w Serwisie (za wyjątkiem danych określonych w punkcie III.3 Regulaminu), jak i dane powszechnie dostępne i podawane do publicznej wiadomości (upublicznione) przez Użytkownika za pośrednictwem stron internetowych Serwisu (w tym w Profilu Użytkownika i późniejszych jego edycjach).
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie zakładania Konta – odpowiednio – Konta Premium w Serwisie, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez WP również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta – odpowiednio – Konta Premium w Serwisie.
 5. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP oraz jej kontrahentów przetwarzane są przez WP w celach marketingowych.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WP.
 7. WP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi lub/i cofnięcie oświadczeń wymaganych przez WP do założenia Konta w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usługi i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Wypełnienie Formularzy umożliwiających udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą; b) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
 1. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do WP Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika, jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą; b) upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi; c) upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika także w innych celach niż określono w punkcie b) powyżej, jeżeli Użytkownik złożył stosowne oświadczenia w tym zakresie; d) upoważnieniem WP do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP i jej kontrahentów w celach marketingowych; e) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia WP do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.
 2. Wypełniając Formularz przeznaczony do założenia Konta w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik może zostać poproszony przez WP o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
a) zgoda jest dobrowolna, z uwzględnieniem postanowień punktu IV.5 Regulaminu; b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania; c) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu; d) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą; e) administratorem danych osobowych Użytkownika będzie WP; f) zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.5 Regulaminu.
 1. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WP oraz od innych osób. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony WP przez Użytkownika.
 2. WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia WP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.
 3. Opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu, są uzależnione od Okresu aktywacji Konta Premium i wynoszą:
Okres aktywacji Konta Premium Wysokość opłaty brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług)
1 (jeden) miesiąc 15,00 złotych przy formie zapłaty innej niż wiadomość SMS; 17,22 złotych przy formie zapłaty dokonywanej za pomocą Wiadomości SMS
3 (trzy) miesiące 28,- złotych
6 (sześć) miesięcy 50,- złotych
12 (dwanaście) miesięcy 80,- złotych
 
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu w sposób i w wysokości, które obowiązują w Regulaminie w chwili wniesienia opłaty.
 2. Zapłata opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu następuje wyłącznie za pośrednictwem operatora płatności obsługującego transakcje płatnicze Użytkowników Serwisu i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności oraz na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przez operatora płatności, w szczególności w regulaminie operatora płatności dotyczącym dokonywania płatności za pośrednictwem operatora płatności.
 3. Operatorem płatności w Serwisie jest spółka pod firmą DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 781-173-38-52, wykonująca transakcje płatnicze jako agent instytucji płatniczej pod firmą PayPro Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 779-236-98-87.
 4. Operator płatności świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl.
 5. Zapłata opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu może nastąpić w następujących formach zapłaty:
a) za pomocą wiadomości SMS wysyłanej z telefonu komórkowego Użytkownika na wskazany Użytkownikowi numer i zawierającej wskazaną Użytkownikowi treść; b) za pomocą innych metod płatności udostępnionych przez operatora płatności.
 1. WP nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika lub osób trzecich powstałe na skutek wysłania wiadomości SMS o niewłaściwej/błędnej treści oraz na niewłaściwy numer.
 2. Na żądanie Użytkownika, WP wystawi Użytkownikowi fakturę VAT obejmującą uiszczoną przez Użytkownika opłatę za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik dokonał zapłaty za pomocą wiadomości SMS.
 3. Zapłata w wysokości niższej niż określona w Regulaminie nie pociąga za sobą zobowiązania WP do udostępnienia i świadczenia Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu w odniesieniu do Okresu aktywacji Konta Premium nieopłaconego w całości przez Użytkownika.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik dokona zapłaty opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu w wysokości wyższej niż to wynika z Regulaminu, WP dokonuje zwrotu nadpłaty lub może zaliczyć nadpłatę na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec WP. Zwrot nadpłaty następuje na koszt WP. WP nie ma obowiązku zaliczania nadpłaty na poczet innych wskazanych przez Użytkownika zobowiązań Użytkownika wobec WP.
 5. WP może w każdym czasie dokonać zmiany wysokości opłat za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu. Zmiany wysokości opłaty nie są wiążące w odniesieniu do Okresów aktywacji Konta Premium, które zostały opłacone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmiany. Zmiany wysokości opłaty wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników na zasadach określonych w punkcie IX Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 6. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania zapłaty opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków koniecznych do skorzystania z danej metody płatności oraz w przypadku braku zapewnienia przez Użytkownika środków pieniężnych dla danej metody płatności.
 7. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania zapłaty opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu przy użyciu kart kredytowych zakwestionowanych przez agentów rozliczeniowych, banki, organizacje płatnicze lub/i instytucje pośredniczące. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których doszło do:
a) kradzieży, zgubienia lub zniszczenia karty kredytowej przed próbą dokonania zapłaty opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu taką kartą kredytową; b) posługiwania się kartą kredytową przez osobę niebędącą jej posiadaczem; c) zastrzeżenia karty kredytowej; d) utraty ważności karty kredytowej; e) częstotliwość, ilość lub wartość dokonywanych płatności wskazują na możliwość zaistnienia okoliczności wskazanych w podpunktach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu; f) braku dostępnych środków pieniężnych na dokonanie zapłaty.
 1. W przypadku, gdy okoliczności wskazane w punkcie poprzednim Regulaminu ujawnione zostaną po rozpoczęciu świadczenia przez WP Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu, WP jest uprawniona do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z tego Konta i Usługi do czasu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przy udziale podmiotów wymienionych w punkcie poprzednim Regulaminu. Możliwość korzystania z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu zostanie przywrócona Użytkownikowi, jeżeli postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu. W przypadku potwierdzenia zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu, WP zaprzestaje świadczenia Użytkownikowi Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, WP nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu lub/i zaprzestanie świadczenia Użytkownikowi Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu.
 2. WP nie jest odpowiedzialna za nieuzasadnione zakwestionowanie przez podmioty wskazane w punkcie IV.31 Regulaminu płatności dokonywanych przez Użytkowników.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usługi. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez WP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, WP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
 3. Bez uprzedniej zgody WP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tytułu przechowywania przez WP i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Treści niespełniających warunków określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie, oglądanie i odtwarzanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania, oglądania i odtwarzania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach Użytkownika zamieszczonych i przechowywanych w Serwisie oraz rozpowszechnianych na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Plik Użytkownika zawierać będzie wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie dla Treści Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tego tytułu (w szczególności na skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku bez ich zgody).
 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 9. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie (w tym Loginy Użytkowników) powinny spełniać następujące warunki:
a) nie mogą zawierać żadnych danych kontaktowych Użytkownika lub/i innych osób, w szczególności adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów i adresów zamieszkania (za wyjątkiem danych, których udostępnienie jest wymagane przez WP dla celów założenia przez Użytkownika Konta – odpowiednio – Konta Premium w Serwisie); b) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasad współżycia społecznego; c) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw WP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich; d) nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego; e) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji; f) nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich; g) nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami; h) nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów; i) nie mogą zawierać treści nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją osoby Użytkownika lub/i zawarciem znajomości przez Użytkownika lub pozornie naśladujących prezentację osoby Użytkownika lub/i ofertę zawarcia znajomości przez Użytkownika (będących spamem); j) nie mogą zawierać korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie VII i VIII Regulaminu; k) nie mogą zawierać wirusów komputerowych. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usługi, do korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę WP, Użytkowników oraz innych osób.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usługi.
 3. Treści Użytkowników mogą być zajawianie na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych serwisów internetowych WP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania Treści Użytkowników, w tym z użyciem Ikon.
 4. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.a) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy WP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy WP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas oznaczony równy Okresowi aktywacji Konta Premium.
 6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności poprzez usunięcie swojego Konta – odpowiednio – Konta Premium z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu. Usunięcie przez Użytkownika Konta – odpowiednio – Konta Premium z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP) nie będzie możliwe w przypadku zablokowania (uniemożliwienia dostępu do) Konta – odpowiednio – Konta Premium Użytkownika z przyczyn określonych w postanowieniach Regulaminu lub przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Użytkownik może w każdym czasie zawieść korzystanie z Konta – odpowiednio – Konta Premium Użytkownika, co nie oznacza jednocześnie wypowiedzenia przez niego umowy o świadczenie Usługi. W takim przypadku, Profil Użytkownika nie będzie pojawiał się w wynikach wyszukiwania prezentowanych dla innych Użytkowników Serwisu, a przesyłanie zamówionych przez Użytkownika Powiadomień ulega zawieszeniu. W przypadku zawieszenia przez Użytkownika korzystania z Konta Premium, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot, ani w całości ani w części, opłaty za korzystanie z Konta Premium i Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.b) Regulaminu.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa WP.

 1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usługi, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski); b) przyczynami niezależnymi od WP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 1. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od WP.
 2. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła dostępowego do Konta – odpowiednio – Konta Premium w Serwisie. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego do Konta – odpowiednio – Konta Premium Użytkownika w Serwisie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność WP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 4. WP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.
 5. WP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi, za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. WP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 8. WP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 9. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 10. WP zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany funkcjonalności udostępnianej w ramach Usługi, WP może zachować tą funkcjonalność w dotychczasowym kształcie (przez czas oznaczony lub nieoznaczony) dla Użytkowników, którzy korzystali z tej funkcjonalności w chwili dokonania zmiany.
 11. WP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu (w tym stron internetowych z Profilami Użytkowników) elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WP. WP ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści lub Profil Użytkownika. Korzystanie z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 12. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WP, które przysługują reklamodawcom WP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WP.
 13. WP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. WP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WP na stronach internetowych Serwisu.
 14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym WP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WP ma siedzibę.
 15. Wyłącznym źródłem zobowiązań WP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. W przypadku Usługi w zakresie określonym w punkcie II.18.a) Regulaminu, WP nie jest zobowiązana do uzasadniania przyczyn wypowiedzenia Użytkownikowi.
 17. WP może odmówić świadczenia Usługi, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.20 i VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, WP jest uprawniona do:
a) zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Profilu Użytkownika w Serwisie; b) usunięcia Profilu Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP) i zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia); c) zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia). WP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Profilu Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Profilu Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu, WP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez Użytkownika tych przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, WP może zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. WP może ponadto zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.
 1. WP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
a) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi; b) cofnięcia oświadczeń wymaganych przez WP dla posiadania Konta – odpowiednio – Konta Premium w Serwisie; c) udostępnienia WP danych osobowych niezgodnych z prawdą; d) nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu; e) w przypadku otrzymania przez WP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanej przez WP i rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści.
 1. WP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez WP umowy o świadczenie Usługi (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi (z chwilą wypowiedzenia).
 1. W przypadku upływu czasu trwania Usługi lub zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, WP usunie Treści i Profil Użytkownika z zasobów pamięci serwera WP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści i Profilu zabezpieczonego na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku WP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści i Profilu Użytkownika.

VII. Korespondencja.

 1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
 3. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich tych przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika.
 

VIII. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.
 2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację WP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.
 

IX. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. WP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu IX.5 Regulaminu. WP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami punktu V.15 Regulaminu.
 6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 7. Usługa określona w Regulaminie jest świadczona przez WP od dnia 28 czerwca 2013 r. od godziny 12.00.
     
Akceptuję Regulamin korzystania z Serwisu pokochasz.pl i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.*
Potwierdzam wszystkie powyższe zgody.
  * pole wymagane
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?